รายงานความคืบหน้า
 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
สิงหาคม มกราคม มกราคม
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
กันยายน กุมภาพันธ กุมภาพันธ์
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
ตุลาคม มีนาคม มีนาคม
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
พฤศจิกายน เมษายน เมษายน
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
ธันวาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
  มิถุนายน มิถุนายน
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
  กรกฏาคม กรกฏาคม
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
  สิงหาคม สิงหาคม
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
  กันยายน กันยายน
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
  ตุลาคม ตุลาคม
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
  พฤศจิกายน พฤศจิกายน
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2
  ธันวาคม ธันวาคม
- สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1
- สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 2