สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสัญญา
1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.122
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 0.187
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 0.065
 
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 0.122
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 0.187
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 0.065
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 31 วัน
หรือคิดเป็น 3.229 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 929 วันหรือคิดเป็น 96.771 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559