สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสัญญา 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยสรุปดังนี้

 


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.104
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 0.075
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 0.029

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 0.104
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 0.075
 ผลงานก่อสร้างสะสมเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 0.029
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 31 วัน
 หรือคิดเป็น 3.24 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 929 วันหรือคิดเป็น 96.76 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559