สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
แผนงานก่อสร้างในเดือนนี้คิดเป็น 1.77
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.28
ผลงานก่อสร้างรายเดือน เร็วกว่า แผนงานคิดเป็น 0.51

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 61.39
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 60.89
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 40.88
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
            ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 289 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,249 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,126 วัน
หรือคิดเป็น 90.15% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 123 วัน หรือคิดเป็น 9.85% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562