สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยสรุป ดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
แผนงานก่อสร้างในเดือนนี้คิดเป็น 1.426
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.942
ผลงานก่อสร้างรายเดือน เร็วกว่า แผนงานคิดเป็น 0.516

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 61.990
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 58.197
ผลงานก่อสร้างสะสม เร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 3.793
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
            ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 540 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,126 วัน
หรือคิดเป็น 75.07 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 374 วัน หรือคิดเป็น 24.93 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2562