สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.766
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.343
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.577

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 20.371
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 43.496
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 23.125
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน
ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 365 วัน
หรือคิดเป็น 37.436 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 610 วันหรือคิดเป็น 62.564 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560