สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.173
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.411
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนล่าช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -3.238

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 3.177
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 9.499
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -6.322
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 153 วัน
 หรือคิดเป็น 15.94 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 807 วันหรือคิดเป็น 84.06 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559