สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 3.347
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 2.492
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น + 0.855

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 5.303
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 6.010
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 0.707
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 153 วัน
 หรือคิดเป็น 15.94 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 807 วันหรือคิดเป็น 84.06 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                         á¼¹§Ò¹¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éÒâ¤Ã§¡Òà >>  ÊÑ­­Ò 2 »ÃШÓà´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559