สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.587
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.664
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 3.077

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 45.620
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 88.634
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 43.014
 
* หมายเหตุ
   หมายเหตุ ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
   ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 29 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 989 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 883 วัน หรือคิดเป็น 89.282 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 106 วัน หรือคิดเป็น 10.718 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2561