สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสรุปดังนี้

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.192
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 5.151
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น -3.959

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 9.504
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 19.223
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -9.719

 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 212 วัน
 หรือคิดเป็น 22.10 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 748 วันหรือคิดเป็น 77.90 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560