สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.881
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.585
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 0.704

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 12.286
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 12.667
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 0.399
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 212 วัน
 หรือคิดเป็น 22.10 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 748 วันหรือคิดเป็น 77.90 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560