สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสรุปดังนี้

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.214
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.573
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.359

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 29.370
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 69.851
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 40.481

 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 22 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 982 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 577 วัน
 หรือคิดเป็น 58.758 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 405 วันหรือคิดเป็น 41.242 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561