สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.460
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.730
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.270

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 31.813
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 39.625
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 7.812
 
* หมายเหตุ
 ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 22 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 982 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 577 วัน หรือคิดเป็น 58.758 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 405 วันหรือคิดเป็น 41.242 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561