สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุป ดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.596
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 2.607
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.011

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 49.586
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 94.676
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 45.090
 
* หมายเหตุ
   ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
   ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 36 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 996 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 942 วัน
 หรือคิดเป็น 94.578 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 54 วันหรือคิดเป็น 5.422 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562