สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 5.135
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.572
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนล่าช้ากว่าแผนงานคิดเป็น +0.563

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 8.312
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 14.071
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -5.759
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 184 วัน
 หรือคิดเป็น 19.17 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 776 วันหรือคิดเป็น 80.83 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน มกราคม 2560