สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 3.347
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.084
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น + 1.012

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 9.387
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 9.082
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น + 0.305
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 184 วัน
 หรือคิดเป็น 19.18 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 776 วันหรือคิดเป็น 80.82 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน มกราคม 2560