สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.516
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.459
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนล่า ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.943

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 27.157
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 65.277
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 38.120
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 549 วัน
 หรือคิดเป็น 56.307 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 426 วันหรือคิดเป็น 43.693 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน มกราคม 2561