สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.042
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.820
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.776

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 30.353
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 35.895
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 5.542
 
* หมายเหตุ
ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 549 วัน หรือคิดเป็น 56.308 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 426 วันหรือคิดเป็น 43.692 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน มกราคม 2561