สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.488
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.617
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.129

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 51.330
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 94.403
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 43.073
 
* หมายเหตุ
   ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
   ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 36 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 996 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 973 วัน
 หรือคิดเป็น 97.69 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 23 วันหรือคิดเป็น 2.31 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน มีนาคม 2562