สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.105
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 2.554
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 0.449

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 51.691
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 97.230
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 45.539
 
*   หมายเหตุ
     ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
     ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 
     ผลงานที่ล่าช้า เนื่องจากงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะติดงานรื้อย้ายท่อประปาส่วนภูมิภาค ขนาด 800 มม. ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง อีก 430 วัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติ และหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2561 พบปัญหางานเสาเข็มเจาะของสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ติดอุปสรรคใต้ดินที่ความลึก 18.00 เมตร เป็นเหตุทำให้เกิดความล่าช้าเพิ่มขึ้น
 
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 36 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 996 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 973 วัน
 หรือคิดเป็น 97.69 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 23 วันหรือคิดเป็น 2.31 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน มีนาคม 2562