สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.009
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.716
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนล่าช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -2.707

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 2.004
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 5.088
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -3.084
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 122 วัน
 หรือคิดเป็น 12.708 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 838 วันหรือคิดเป็น 87.292  %ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559