สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.594
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 2.240
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 1.646

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 1.956
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 3.518
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 1.562
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 122 วัน
หรือคิดเป็น 12.72 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 838 วันหรือคิดเป็น 87.28 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559