สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.649
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.526
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.877

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 24.616
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 55.999
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 31.383
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 487 วัน
 หรือคิดเป็น 49.948 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 488 วันหรือคิดเป็น 50.052 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560