สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.516
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.043
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.527

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 26.136
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 28.356
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.220
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 487 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 457 วัน หรือคิดเป็น 46.872 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 518 วันหรือคิดเป็น 53.128 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 

* หมายเหตุ ร้อยละของแผนงานเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560