สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 3.52
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 7.36
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 3.84

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 43.13
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 71.32
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 28.19
 
* หมายเหตุ
   ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
   ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 29 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 852 วัน

หรือคิดเป็น 86.15 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 137 วันหรือคิดเป็น 13.85 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561