สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยสรุปดังนี้

 


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.738
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 0.695
ผลงานก่อสร้างรายเดือนเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น +0.043

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 0.995
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 1.372
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -0.377
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 92 วัน
หรือคิดเป็น 9.583 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 868 วันหรือคิดเป็น 90.417 %ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559