สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.082
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 1.054
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น + 0.028

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 1.362
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 1.278
ผลงานก่อสร้างสะสมเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น + 0.084
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 92 วัน
หรือคิดเป็น 9.583 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 868 วันหรือคิดเป็น 90.417 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2559