สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยสรุปดังนี้ี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
แผนงานก่อสร้างในเดือนนี้คิดเป็น 2.94
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.21
ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่า แผนงานคิดเป็น -1.73

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
แผนงานที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 65.90
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 64.07
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่า แผนงานคิดเป็น -1.83
 
* หมายเหตุ
   ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
   ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 289 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,249 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,187 วัน

หรือคิดเป็น 95.04% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 62 วัน หรือคิดเป็น 4.96% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562