สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2559 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.078
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 0.364
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 0.286

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 0.201
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 0.723
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -0.522
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 61 วัน
 หรือคิดเป็น 6.354 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 899 วันหรือคิดเป็น 93.646  %ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน กันยายน 2559