สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.175
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 0.149
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 0.026

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 0.279
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 0.224
 ผลงานก่อสร้างสะสมเร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 0.055
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 61 วัน
 หรือคิดเป็น 6.35 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 988 วันหรือคิดเป็น 93.65 %  ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาÒ
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน กันยายน 2559