สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.521
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.884
 ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.363

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 21.892
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 47.379
 ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 25.487
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน
 หรือคิดเป็น 43.692 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 หรือคิดเป็น 43.692 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 549 วันหรือคิดเป็น 56.308 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน กันยายน 2560