สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยสรุปดังนี้


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.190
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.239
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.049

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 23.104
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 41.431
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 18.327
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน
 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 426 วัน หรือคิดเป็น 43.692 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 549 วันหรือคิดเป็น 56.308 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                        แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน กันยายน 2560