สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.969
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.235
ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 3.706

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 19.552
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 32.953
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 13.401
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 15 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 975 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 365 วัน

หรือคิดเป็น 37.436 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 610 วันหรือคิดเป็น 62.564 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน กันยายน 2562