สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.500
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.840
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น  -2.340

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 12.543
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 28.460
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -15.917

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 273 วัน

หรือคิดเป็น 28.44 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 687 วันหรือคิดเป็น 71.56 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน เมษายน 2560