สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.869
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.937
ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 3.068

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 15.499
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 20.232
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 4.733

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 273 วัน

หรือคิดเป็น 28.44 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 687 วันหรือคิดเป็น 71.56 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน เมษายน 2560