สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่  30 เมษายน 2561 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.656
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.325
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 3.669

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 31.976
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 78.954
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 46.978

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 22 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 982 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 638 วัน
หรือคิดเป็น 64.969 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 344 วันหรือคิดเป็น 35.031 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน เมษายน 2561