สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยสรุป ดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.401
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 2.770
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.369

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 53.092
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 100.00
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 46.908
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
            ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
        2. ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากอุปสรรคการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
            พระองค์เจ้าไชยานุชิต เป็นเวลา 515 วัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้
            เสนอแผนงานปรับปรุงใหม่ จึงใช้วิธีเปรียบเทียบผลงานกับแผนงานเดิม
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 533 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,493 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,003 วัน
หรือคิดเป็น 67.180 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 490 วันหรือคิดเป็น 32.820 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน เมษายน 2562