สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2561  โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 0.962
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 5.283
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 4.321

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 35.177
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 42.146
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 6.969
 
* หมายเหตุ
   ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
   ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 29 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 989 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 730 วัน หรือคิดเป็น 73.81 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 259 วันหรือคิดเป็น 26.19 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561