สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.88

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 59.12
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 100.0
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 40.88
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
           ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
        2. ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากอุปสรรคการรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำประปา
           บริเวณสะพานข้ามคลองขุนพิทักษ ์เป็นระยะเวลา 34 วัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562และได้รับอนุมัติ
           ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากอุปสรรคการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระยานาคราช เป็นระยะเวลา
           212 วัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เสนอแผนงานปรับปรุงใหม่ จึงได้เปรียบเทียบ
           ผลงานกับแผนงานเดิม
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 289 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,249 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,095 วัน
หรือคิดเป็น 87.67% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 154 วัน หรือคิดเป็น 12.33% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562