สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสรุป ดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
แผนงานก่อสร้างในเดือนนี้คิดเป็น 1.314
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.951
ผลงานก่อสร้างรายเดือน เร็วกว่า แผนงานคิดเป็น 0.637

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 60.048
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 56.771
ผลงานก่อสร้างสะสม เร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 3.277
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
           ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
        
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 540 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,095 วัน
หรือคิดเป็น 73.00 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 405 วัน หรือคิดเป็น 27.00 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562