สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.956
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.909
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.953

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 17.002
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 36.211
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 19.209

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 334 วัน

หรือคิดเป็น 34.79 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 626 วันหรือคิดเป็น 65.21 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560