สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.649
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.324
ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.675

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 18.583
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 28.718
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 10.135

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 334 วัน

หรือคิดเป็น 334.792 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 626 วันหรือคิดเป็น 65.208 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560