สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.85

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 57.24
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 100.0
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 42.76
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
           ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
        2. ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจากอุปสรรคการรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณ
            สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ เป็นระยะเวลา 34 วัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562และได้อนุมัติขยายเวลา
            เนื่อวจากอุปสรรคการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระยานาคราช เป็นระยะเวลา 212 วัน เมื่อวันที่
            30 พฤษภาคม 2562 แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เสนอ แผนงานปรับปรุงใหม่ จึงใช้วิธีการเปรียบเทียบ
            ผลงานกับแผนงานเดิม
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม 289 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,249 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,064 วัน
หรือคิดเป็น 85.19% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 185 วัน หรือคิดเป็น 14.81% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562