สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยสรุป ดังนี้ี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 3.450

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 58.097
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 100.0
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 41.003
 
* หมายเหตุ  
        1. ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบท
           ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
        2. ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากอุปสรรคการก่อสร้างสะพาน
           ข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เป็นเวลา 497 วัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เสนอ
           แผนงานปรับปรุงใหม่จึงใช้วิธีเปรียบเทียบผลงานกับแผนงานเดิม
 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 540 วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 1,064 วัน
หรือคิดเป็น 70.09 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 436 วัน หรือคิดเป็น 29.91 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2562