สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.539
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 5.398
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -3.859

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 11.044
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 24.621
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -13.577

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 243 วัน

หรือคิดเป็น 25.31 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 717 วันหรือคิดเป็น 74.69 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน มีนาคม 2560