สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.362
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.628
ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น  - 1.266

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม     

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 14.630
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 16.295
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น - 1.665

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 243 วัน

หรือคิดเป็น 25.31 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 717 วันหรือคิดเป็น 74.69 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน มีนาคม 2560