สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2561 โดยสรุปดังนี้

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.950
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.778
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.828

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 31.320
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 74.629
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 43.309

 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 22 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 982 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 608 วัน
 หรือคิดเป็น 61.914 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 374 วันหรือคิดเป็น 38.086 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน มีนาคม 2561