สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสรุปดังนี้

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน (%)
 ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.639
 ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.997
 ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.358

 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
 ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 34.452
 ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 43.622
 ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 9.170
 
* หมายเหตุ
   ร้อยละของแผนงานสะสมเป็นไปตามแผนงานแก้ไขครั้งที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่
   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 

 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมรวม 22 วัน
 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 982 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 577 วัน
 ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 608 วัน หรือคิดเป็น 61.914 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 374 วันหรือคิดเป็น 38.086 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน มีนาคม 2561