สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 2.503
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 3.842
ผลงานก่อสร้างรายเดือนช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 1.339

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม

(%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 15.046
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 32.302
ผลงานก่อสร้างสะสมช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 17.256

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 304 วัน

หรือคิดเป็น 31.67 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 656 วันหรือคิดเป็น 68.33 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560