สรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง สัญญาที่ 2


 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยสรุปดังนี้


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรายเดือน

(%)
ผลงานทำได้จริงในเดือนนี้คิดเป็น 1.435
ตามแผนที่วางไว้ในเดือนนี้คิดเป็น 4.162
ผลงานก่อสร้างรายเดือน ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 2.727

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (%)
ผลงานที่ทำได้จริงสะสมถึงเดือนนี้คิดเป็น 16.934
ตามแผนที่วางไว้สะสมในเดือนนี้คิดเป็น 24.394
ผลงานก่อสร้างสะสม ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น 7.460

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 960 วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 304 วัน

หรือคิดเป็น 31.667 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 656 วันหรือคิดเป็น 68.333 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 
 
                         แผนงานความก้าวหน้าโครงการ >>  สัญญา 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560